www.zhuangzu.net

今日
一周
本月
收听排行

返回列表dj壮语学习信息

壮语900句(视频+文字)第22课 浏览观光
来源: | 发布时间:2015-03-20 | 浏览次数:3   

壮语900句(视频+文字)第22课浏览观光


Sou ndei, sou dwg baez *daih'it daeuj *Vujmingz武鸣 lwi?
Dwg vei.
Sou seizlawz daeuj daengz *Vujmingz?
Dou ngoenzbonz daeuj daengz *Vujmingz.
Sou bae youz(方言louz) gizlawz gvaq?
Ngoenzlwenz bae youz *Lingzsuij灵水?
Youq *Lingzsuij sou bae youzraemx lwi?
Youz lo.
Roxnyinh baenzlawzyiengh?
Gij raemx Lingzsuij gig saw清 gig *sangj爽.
*Lingzsuij gyaeundei raixcaix.
Sou lij bae youz dieg lawz gvaq?
Ngoenzlwenz bae youz Gamj*yihlingj伊岭岩.
Aen gamj haenx baenzlawzyiengh?
Gij rin ndaw aen gamj haenx cien geiz bak gvaiq,
ndeiyawj raixcaix.
Ngoenzcog mwngz daiq gou bae gizlawz youz?
Bae youz Byacwx大明山.
Byacwx *liz yienhsingz *Vujmingz gyae lwi?
Mbouj gyae, *daj *yienhsingz* Vujmingz bae daengz Byacwx cijmiz只有 haj cib *goengleix

公里.
Hai *ci seiq haj cib *faen *cung *couh daengz lo.
*Dingq naeuz gwnz bya haemq比较 *liengz, yaek dawz buh na厚衣物 bae lwi?
*Seizneix dwg *seizhwngq热天 *daiq geu buh lai na di *couh ndaej lo.
*Monzbiuq门票 Byacwx geijlai ngaenz.
Ngeih cib haj *maenz.
Gij doxgaiq gizhaenx(gizde) bengz gvaq *yienhsingz *Vujmingz lwi?
Lai bengz di.
Ngoenzcog *geij *diemj hai *ci.?
Haetromh *bet *diemj *cung *cingj *daihgya *cinjseiz daeuj hwnj *ci.
Ndei, *docih mwngz.
--------情景1---------
Baezneix daeuj *Gvuengjsae, mwngz *youz le gizlawz la?
Youz le *Dahlizgyangh.
Caeuq Bya'ndaeng*ciengh *Gveilinz. *Yinzdanh *Bwzhaij.
Lij miz Byaraiz *Ningzmingz.
Mbouj noix na?
*Guengjsae miz haujlai *dieg ndei *youz.
Ndawde *Gveilinz *ceiq gyaeundei.
Miz coenz *vah de *gangj *Gveilinz bya dah gyaeu gvaq biengz.
Bouxlawz daeuj daengz *Guengjsae danghnaeuz mbouj bae *youz *Gveilinz.
*Couh beg daeuj lo.
*Yinzdanh *Bwzhaij goj gig gyaeundei.
*Sa hau, raemx*haij saw.
Mwngz roengzbae *youzraemx la?
*Youz lo.
Mwngz nyinhnaeuz Byaraiz *Ningzmingz baenzlawzyiengh?
Gig * saenzgeiz.
Bangx dat miz haujlai *dozveh.
Mbouj rox dwg bouxlawz *veh hwnjbae.
Gou hix mbouj rox dwg baenzlawz *veh hwnjbae.
Gig *doz haenx dwg bouxlawz *veh?
Ndaw *veh dwg *veh gijmaz?
*Gaengawq *conhgyah *yenzgiu.
Gij *veh neix gaenq *veh ndaej song cien lai bi lo.
Dwg *cojsien Boux*cuengh壮族 Boux*loz*yez骆越人 *veh.
Gij *veh neix mbangj *veh gyoengqvunz bae dwknyaen打猎.
Mbangj *veh *gak *cungj doenghduz
Lumjbaenz duzgoep.
-------情景2-----------------
*Daujyouz, ngoenzcog raeuz bae gizlawz *youz ne.
Ngoenzcog raeuz yaek bae *youz nazmbaeklae梯田 *Lungzciz龙脊.
*Dingqnaeuz nazmbaeklae *Lungzciz youq *Lungzswng龙 *Gak各 *Cuz族 *Swciyen自治县.
*Liz *Gveilinz gyae lwi?
Mbouj gyae, *Liz ndawhaw *Gveilinz miz *gouj *cib *goengleix.
Raeuz youq gizhaenx youq lwi.?
Youq haemh ndeu.
*Youzlanjceh seizlawz hai?
Haetcog aen *ci raeuz *caet *diemj* buenq youq naj *fanden *hai.
*Daihgya *geiq ndaej *cinjseiz hwnj *ci bw.
----------dangz 22 sat------

TAG:

 上一篇:壮语900句(视频+文字)第20课 谈爱好
 下一篇:壮语900句(视频+文字)第23课 打电话

发表评论

评论加载中...
标题:
内容:
验证码: